سرویسها و ابزار حرفه ای مدیریت ، شتابدهی اینستاگرام ، فیسبوک ، تویتر ، یوتیوب ، ...

برای بازاریابی در همه شبکه های مجازی از ابزارهای حرفه ای استفاده کنید

InstaNitro Basic

1 اکانت کاربری اجتماعی
اینستاگرام فعالیت های خودکار
پشتیبانی حقوقی
پشتیبانی از شکلک ها
پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

 • Google drive, Dropbox فضای ابری
 • عکس, ویدئو پشتیبانی نوع فایل
 • 250 مگابایت ذخیره سازی
 • 2 مگابایت حداکثر حجم فایل
InstaNitro - Standard

2 اکانت کاربری اجتماعی
اینستاگرام فعالیت های خودکار
پشتیبانی حقوقی
پشتیبانی از شکلک ها
پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
* پشتیبانی از واترمارک

 • Google drive, Dropbox فضای ابری
 • عکس, ویدئو پشتیبانی نوع فایل
 • 250 مگابایت ذخیره سازی
 • 5 مگابایت حداکثر حجم فایل
InstaNitro - Premium

5 اکانت کاربری اجتماعی
اینستاگرام فعالیت های خودکار
پشتیبانی حقوقی
پشتیبانی از شکلک ها
پشتیبانی از ویرایشگر تصویر
* پشتیبانی از واترمارک

 • Google drive, Dropbox فضای ابری
 • عکس, ویدئو پشتیبانی نوع فایل
 • 1000 مگابایت ذخیره سازی
 • 20 مگابایت حداکثر حجم فایل
InstaNitro - King

10 اکانت کاربری اجتماعی
اینستاگرام فعالیت های خودکار
پشتیبانی حقوقی
پشتیبانی از شکلک ها
پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

 • Google drive, Dropbox فضای ابری
 • عکس, ویدئو پشتیبانی نوع فایل
 • 250 مگابایت ذخیره سازی
 • 5 مگابایت حداکثر حجم فایل
InstaNitro - ProKing

30 اکانت کاربری اجتماعی
اینستاگرام فعالیت های خودکار
پشتیبانی حقوقی
پشتیبانی از شکلک ها
پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

 • Google drive, Dropbox فضای ابری
 • عکس, ویدئو پشتیبانی نوع فایل
 • 250 مگابایت ذخیره سازی
 • 5 مگابایت حداکثر حجم فایل
توربو اکانت

اضافه کردن یک توربو اکانت به سرویس نیترو
دو برابر کردن فعالیت های شما
امکان برنامه ریزی هوشمند و دریافت دستور و ماموریت برای توربو اکانت
امکان ارتقا و تقویت ارتش مجازی
داشتن بیسیک نیترو

توربو اکانت X 10

اضافه کردن یک توربو اکانت به سرویس نیترو
ده برابر کردن فعالیت های شما
امکان برنامه ریزی هوشمند و دریافت دستور و ماموریت برای توربو اکانت
امکان ارتقا و تقویت ارتش مجازی
داشتن بیسیک نیترو

توربو اکانت X 20

اضافه کردن یک توربو اکانت به سرویس نیترو
ده برابر کردن فعالیت های شما
امکان برنامه ریزی هوشمند و دریافت دستور و ماموریت برای توربو اکانت
امکان ارتقا و تقویت ارتش مجازی
داشتن بیسیک نیترو

توربو اکانت X 50

اضافه کردن یک توربو اکانت به سرویس نیترو
ده برابر کردن فعالیت های شما
امکان برنامه ریزی هوشمند و دریافت دستور و ماموریت برای توربو اکانت
امکان ارتقا و تقویت ارتش مجازی
داشتن بیسیک نیترو

توربو اکانت X 100

اضافه کردن یک توربو اکانت به سرویس نیترو
ده برابر کردن فعالیت های شما
امکان برنامه ریزی هوشمند و دریافت دستور و ماموریت برای توربو اکانت
امکان ارتقا و تقویت ارتش مجازی
داشتن بیسیک نیترو